Om Fôrforedling AS

Vi har kompetanse på fyring med trepellets. Fôrforedling bruker trepellets for å tørke råvarer til sin produksjon. Tørken vår er den eneste i sitt slag, som er i drift i Norge. Tørkekapasitet ,5000 kg vann pr time.

 

Våre medarbeidere

Oddbjørn Buarø

Daglig leder (Ansatt 1990)

  908 89 539

  oddbjorn@forforedling.no

Svein Erik Hallem

Fabrikksjef (Ansatt 1988)

  92277783/74082153

  forforedling.svein@outlook.com

30 års beretning for Forforedling BA

Etter initiativ fra Okkenhaug Maskinring ble det gjort henvendelse til gårdbrukere i distriktet, om kunstig tørking av gras kunne være et alternativ som konserveringsmetode. Meieribestyrer Reidar Pettersen, Jørgen Røflo, Erling Forberg og Johannes Okkenhaug reiste til Sverige og Danmark for å få innblikk i metoden. Transportabelt anlegg og stasjonært ble vurdert opp mot hverandre, men en kom til at stasjonært var det en måtte satse på. 

 

Den 23-01-1971 ble det avholdt møte på Bøndernes hus kl 11.00. Det møtte 26 gårdbrukere som representerte 1126 dekar eng til eventuell kunstig tørking. Johannes Okkenhaug ble valgt til møteleder, og innledet til diskusjon. Enstemmighet om å arbeide videre med saken. Det ble valgt interimstyret. 

Følgende ble valgt: 

 • Rolf Okkenhaug, formann. 
 • Johannes Okkenhaug, og Ola Heir. 
 • Reidar Pettersen, sekretær 

Det var en forutsetning at eventuelt nytt anlegg skulle være klart til drift innen juni måned år 1971. Priser på utstyr. Tørkeanlegg. Fire forskjellige fabrikat var med i vurderingen. Valg av anlegg møte på Bøndenes hus. 18 stk andelseiere møtte. Rolf Okkenhaug kom med følgende forslag: 2,5 tonns anlegg ferdig til start 1 juni. Nok areal innmeldt til oppstart. Valg av nytt styre. 

Valgt ble: 

 • Rolf Okkenhaug, formann. 
 • Ola Heir, Johannes Okkenhaug, Nils Aasenhus og Johannes Munkeby fikk i oppdrag å legge frem vedtekter, fullmakt til å velge tørkeanlegg, høste og transportutstyr, pluss finansiering. 
 • Reidar Pettersen, sekretær. 

Firma Jørgensen i Kolding, Danmark, fikk leveransen av tørkeanlegg til en pris av Danske kr. 386.800,- fritt levert. Konstituerende møte avholdt 22. mars 1971. Alle vedtekter enstemmig vedtatt. Ola Heir sa seg villig til å skaffe tomt til anlegget. Antall andeler Ett - tusen og sekstifem. Navn på firmaet A.L Gras. I styremøte 15. april ble det bestemt å kjøpe 2. stk. Taarup finsnittere og 1. stk. høgtippervogn, dette leveres fra Eikmaskin Trondheim. Videre ble fra Felleskjøpet, Levanger, kjøpt ny 1 stk Volvo 650 traktor, 1 stk. brukt International traktor med laster og 2 stk store Moelven tilhengere. Hver enkel leverandør står for inntransport av gras med egen traktor. Graspris til leverandør ble satt til 0,35 øre ferdig pellets. 

 

Hus over anlegget og lager ble det Bakken stål som fikk tilslaget på. Våren 1972 fikk en innvilget lån i Bøndernes Bank stort kr. 100.000,- Dette som driftskapital. Oddmund Johansen er regnskapsfører. 

 

På styremøtet 15-11-72 ble det enighet om å melde firmaet inn i Grastørkerienes Landsforening. Dette for å være oppgradert med hva som skjer på tørkesektoren. Vårt lån stort kr. 600.000,- ble innvilget avdragsfritt i 2 år. Rolf Okkenhaug og Ola Heir fikk innvilget årlig kr. 500,- hver til dekning av telefon og porto. På dette tidspunkt var salgspris på pellets kr. 0,73 til lokale forbrukere. Det ble vedtatt også å gi en transportgodtgjørelse på 2 øre pr. kg. 

 

Vinteren 72-73 ble det produsert en del barkpellets til en salgspris på 42 øre pr. kg. Dette fant forbrukerne litt for dyrt til fyring og produksjonen ble skrinlagt. Vi produserte også halmpellets med tilsetting av totanin som er et lignin-nedbrytende stoff. 26 oktober 74 kom spørsmålet om å slå sammen a/l Halmluting og A.L Gras. Dette ble vedtatt 7. april 1975. Konstituert samme dato. Firmanavn A.L Forforedling. 

 

I styremøte 15. april 1975 ble det vedtatt å gå til innkjøp av selvgående grashøster type Dronningborg med en større tippvogn til en pris på kr. 202.000,-. Det ble vedtatt å gå til innkjøp av lastebil av merke Volvo klasse 1. Leverandør Bjarne Wist a/s Trondheim. Pris kr. 102.000,-. Halmutingsanlegget ble revet og flyttet til Johannes Munkeby som betalte kr. 5000,- på rot. Brukes nå som potetlager. 

 

Året 1977 ble det høstet betydelige arealer kornåker, leverandørene fikk 60 øre pr. kg. pellets. Det var en skikkelig våt og trasig høst. 1978 ble utbetalingsprisen på gras satt til 78 øre. Ei større tørke kom på tale, 6 tonns anlegg Swiss kombianlegg. Ekstraordinært årsmøte 11. des. 78 vedtok å kjøpe 5 tonns Swiss kombianlegg. Montert i løpet av våren 1980. Kapitalbehov 2,5 mill. kr. Finansiert av Bøndenes Bank. Januar 79 tilbud på ny høstemaskin. Vi fikk tilbud fra mange, men ordren gikk til F.K Trondheim på John Deere. Større tippvogn, Spragelse, ble også kjøpt. Transporten av graset ble vedtatt satt bort. Transportsentralen fikk jobben. Vi fikk dette året et betydelig driftsoverskudd stort kr. 381.000,-. Bil-lån innfridd. Ekstraordinær nedskriving på maskiner vedtatt på årsmøtet 1978. Formanne fikk godtgjørelse på kr. 2.000,- + kr. 1.000,- i telefongodtgjørelse. 

 

Høsten 1980 planlegging av verksted og kontorbygg. I august 1981 ble det vedtatt å bygge verksted og kontorfløy. Ny høstemaskin ble innkjøpt og levert til sesongen 1982. Denne gang ble det valgt en Claas Jaguar. 3.juledag 1982 ble det i styremøte drøftet om en skulle installere kullfyr. Oljeprisen har steget men neppe aktuelt å gå over til kullfyring enda. År 1983 ser det lyst ut for avsetning av graspellets. Kornavrenspellets som vi nå produserer har vi for lite av. 

 

1984 er året da oljeprisen stiger for fullt. Det begynner å bli dyrt å produsere graspellets. I styremøte 19-01-85 ble det enstemmig vedtatt å gå til innkjøp av kullfyr ovn. 22-03-85 ble det vedtatt utvidelse av anndels kapitalen. Gunnar Myhr har utarbeidet forslag til andelskapital utvidelse, dette forslaget ble enstemmig vedtatt. Det gikk veldig tregt å få gårdbrukere og andre jordbruksrelaterte bedrifter til å kjøpe andeler i bedriften. Vi fikk litt D.U midler. Kullfyren har fungert bra etter at den ble montert. 

 

Kull har også etter hvert blitt svært dyrt da miljøavgifta har steget kraftig de siste årene. Når det gjelder tilstanden til fabrikkutstyr er det bra takket være godt vedlikehold. En pelletspresse relativt ny. Høstmaskinen er også relativt ny. Lagerplass har vi bra, da vi fikk bygget den nye stålhallen på 90 tallet. Forforedling B.A, som er bedriftens navn i dag, har opplevd skiftende tider i de 30 år bedriften har bestått. Vi er den eneste tørkefabrikken i Norge som fortsatt produserer graspellets til salg, og også leietørking for gårdbrukere. Stor innsats fra alle har vært en drivende kraft for å holde alt i gang. Hallan Transport har kjørt inn gras i 21 år. Vi er de ansatte stor takk skyldig, ingen nevnt og ingen glemt. 

 

Styreformenn gjennom 30 år har vært: 

 • Rolf Okkenhaug 17 år 
 • Hans Oust 1 år 
 • Oddgeir Bye 8 år 
 • Gunnar L Myhr 
 • Olav Aspli.